2017-02-14
پروتز پا

ساخت انواع پروتز پای مصنوعی

ساخت انواع پروتز پای مصنوعی ساخت انواع پروتز پای مصنوعی شامل مچ پا، زیر زانو، بالا و روی زانو و لگن : پای مصنوعی زمانی مورد […]
2015-11-06

پروتز زیر زانو ( پای مصنوعی زیر زانو )

پروتز زیر زانو: پروتز زیر زانو: قطع عضو زیر زانو یکی از شایعترین قطع عضوهایی است که اتفاق می افتد. بیشترین دلیل این قطع عضو در […]
2015-11-06
پروتز بالای زانو

پروتز بالای زانو

پروتز بالای زانو پروتز بالای زانو :پروتز به اندامهای مصنوعی گفته می شود که جایگزین اعضایی می شوند که به دلایلی نظیر تصادفات، جنگ، تصلب شرایین، […]
2015-10-29
پروتز

پروتز چیست؟

پروتز به وسیله ای اطلاق می گردد که جانشین عضو از دست رفته می شود .نبود یک عضو ممکن است د راثر جراحی – قطع عضو […]