2017-02-11
پا پرانتزی

پای پرانتزی

پای پرانتزی بیماری پای پرانتزی بیماری است که: خط وزن بدن و راستای استخوان ها با هم روی انرژی منتقله از بدن به زمین و همچنین […]