سوزش یا تورم پا؟ درد پا چیست؟

سوزش یا تورم پا؟ درد پا چیست؟