زانوی ضربدری :
X-Leg یا زانو ضربدری به حالتی گفته می شود که در وضعیت ایستاده در حالی که زانو ها به یکدیگر تماس دارند، مچ پا ها از یکدیگر فاصله داشته باشند. این اختلال را به دو شکل می توان دید، نوع اول با راه افتادن کودک قابل تشخیص و مشاهده است. در این حالت به صورت مادرزادی پای ضربدری است که باید به سرعت درمان آن را آغاز کرد. نوع دوم بعد از سن سه سالگی مشاهده می شود، در این مورد پس از راه افتادن کودک و شروع به حرکت مستقل در ابتدا حالت پرانتزی پاها مشاهده می شود اما پس از گذشت زمان و به علت وجود چرخش به خارج در مچ پا پرانتزی بودن زانوها به حالت ضربدری تغییر شکل می دهد. از آنجا که مفاصل اندام تحتانی یک زنجیره بسته را تشکیل می دهند، وجود هرگونه اختلال یا انحراف در این مفاصل می تواند به سایر مفاصل منتقل شده و آنها را نیز متاثر کند. در افرادی که زانوی ضربدری هستند مهارت راه رفتن و دویدن به نسبت افراد معمولی ضعیف تر است و به زودی خسته می شوند، تعداد دفعات زمین خوردن نیز بیشتر است.

علت :
- مادرزادی
- انحراف مچ پا به خارج
- کمبود ویتامین D
- آسیب های وارده به ساق پا و زانو که فقط در یک پا دیده می شود

تشخیص :
- معاینه بالینی
- عکس رادیوگرافی
- اسکن بیومکانیکال

درمان :
- حرکات اصلاحی و ماساژ
- کفش و کفی مخصوص
- بریس شبانه
- بریس دینامیک (راه رفتن)
0/5 (0 Reviews)