2015-11-01
ساخت کفی با اسکن از پا

اسکن کف پا

اسکن کف پا جهت رسیدن به اندازه و ابعاد دقیق کف پا انجام میشود که میتوان با استناد به آن اقدام به ساخت کفی،کفش و صندل تخصصی کرد. این اسکن در تعین ناهنجاری های کف پا بسیار موثر عمل میکند.