2017-02-14
پروتز پا

ساخت انواع پروتز پای مصنوعی

2014-05-07

زخم پای دیابتی چیست

در 15 درصد از افراد دیابتی زخم های پا ایجاد می شود که با وجود زخم دیابتی ریسک قطع عضو می تواند ...