2015-11-06
انگشت مصنوعی

پروتز انگشت مصنوعی برای دست و پا

پروتز انگشت مصنوعی برای دست و پا از پروتز های انگست مصنوعی برای جایگزینی عضو قطع شده استفاده میشود تا به نوعی زیبایی و کارایی عضو […]