2015-11-06

هالوکس والگوس یا قوز شست چیست؟

  انحراف شست پدیده شایعی در انگشتان پا است و در 90 درصد موارد در زنان اتفاق میفتد. کجی شست پا را هالوکس والگوس مینامند. هالوکس […]