2015-11-06
پروتز بالای زانو

پروتز بالای زانو

پروتز بالای زانو پروتز بالای زانو :پروتز به اندامهای مصنوعی گفته می شود که جایگزین اعضایی می شوند که به دلایلی نظیر تصادفات، جنگ، تصلب شرایین، […]