2017-02-11
پا ضربدری

پای ضربدری

پای ضربدری  X-Leg یا پای ضربدری به حالتی گفته می شود که در وضعیت ایستاده در حالی که زانو ها به یکدیگر تماس دارند، مچ پا […]