2015-10-29

اسکولیوز چیست؟

اسکولیوز چیست؟ علل و روش درمان اسکولیوز یک انحنای غیر طبیعی در ستون فقرات است .در صورتیکه تنه ی فردی را از پهلو نگاه کنیم ، […]
2014-05-09

اسکولیوز

انحراف ستون فقرات به اطراف اسکولیوز نامیده می شود که بر اساس ...