2015-10-29
اسکولیوز چیست

اسکولیوز چیست؟

اسکولیوز چیست ؟ اسکولیوز چیست؟ اسکولیوز (scoliosis) یک انحنای جانبی است که در ستون فقرات دیده میشود و بیشتر در نوجوانان تشخیص داده می شود. در […]
2014-05-09
اسکولیوز

انحراف ستون فقرات

انحراف ستون فقرات به اطراف اسکولیوز نامیده می شود که بر اساس ...