2016-10-24
ارتز زانو

Knee ankle foot orthosis (KAFO)

این وسیله از دو بخش شل رانی و ساپورت مچ پا تشکیل میشود. ساپورت مچ پا میتواند آفو یا کفش و رکاب باش...
2015-11-06
ارتز اندام تحتانی

بریس بلند Long leg Brace

بریس بلند Long Leg Brace بریس بلند یا KAFO مفصل دار یکی از معمول ترین وسایل کمکی است. بریس وسیله ای است که همزمان مفصل زانو […]