2015-11-06

افزایش قوس کف پا; علت و درمان

افزایش قوس کف پا قوس زیاد کف پا شرایطی است که در آن کف پای فرد بیش از حد عادی انحنا دارد. به خاطر این انحنای […]