2017-04-03

زخم پای دیابتی – علت و درمان

زخم پای دیابتی در 15 درصد از افراد دیابتی زخم های پا ایجاد می شود که با وجود زخم دیابتی ریسک قطع عضو می تواند تا […]