2016-11-05
ثابت کننده زانو

ثابت کننده زانو

ین وسیله بسیار مناسب جهت ثابت نگه داشتن زانو می باشد با این وسیله از خم شدن زانو جلوگیری می شود