2023-09-25
کفی طیی پای صاف

کفی طبی پای صاف

2021-11-15
صافی کف پا

صافی کف پا

صافی کف پا (Flat Feet) صافی کف پا وضعیتی است که در آن تمام سطح کف پا با زمین تماس پیدا می کند. صافی کف پا […]