2021-11-15

صافی کف پا

صافی کف پا (Flat Feet) فردی که صافی کف پا (ّFlat feet) دارد، وقتی می ایستد، قوس پایی قابل مشاهده نیست. همه نوزادان کف پای صاف […]