2021-11-15

صافی کف پا

صافی کف پا (Flat Feet) وضعیتی است که در آن تمام کف پا با زمین تماس پیدا می کند. صافی کف پا که به عنوان پس […]