2021-08-31
کوتاهی پا

کوتاهی پا (یک پا بلندتر از پای دیگر): چگونه تشخیص دهیم و چه کار کنیم

کوتاهی پا (یک پا بلندتر از پای دیگر): چگونه تشخیص دهیم و چه کار کنیم کوتاهی پا یا همان، داشتن یک پا بلندتر از پای دیگر […]