2022-06-04

دست مصنوعی

ساخت انواع پروتز دست مصنوعی دست مصنوعی نوعی پروتز است که متخصصین ارتز و پروتز طی فرآیندی دقیق و کارشناسی شده آن را میسازند و در اختیار […]