2022-02-07

درمان پای پرانتزی

پای پرانتزی و درمان بدون عمل جراحی نوزادان اغلب با پای پرانتزی به دنیا می آیند، زیرا در رحم (رحم) در قسمت های تنگی قرار داشتند. […]