2021-04-18

چرا شانه درد دارم؟

چرا شانه ام درد میگیرید ؟ شانه دامنه حرکتی گسترده و همه کاره دارد. زمانی که مشکلی با شانه شما روبرو شود ، توانایی حرکت آزاد […]