2017-02-11
پای پرانتزی

پای پرانتزی

پای پرانتزی چیست؟ آیا درمان میشود؟ پای پرانتزی یا همان زانوی پرانتزی چیست؟ بیماری پای پرانتزی بیماری است که، خط وزن بدن و راستای استخوان ها […]