2016-10-24
ارتز زانو

Knee ankle foot orthosis (KAFO)

این وسیله از دو بخش شل رانی و ساپورت مچ پا تشکیل میشود. ساپورت مچ پا میتواند آفو یا کفش و رکاب باش...