2014-05-08
قوز کمر

قوز کمر ( کایفوز )

به انحنا بیش از اندازه مهره های پشتی کایفوز یا قوز گفته می شود. همانطور که در تصویر می بینید ستون فقرات ...