2015-11-06
پروتز بالای زانو

پروتز بالای زانو

پروتز بالای زانو پروتز بالای زانو : در یک تعریف کلی، پروتز به اندامهای مصنوعی گفته می شود که جایگزین اعضای از دست رفته ای می […]