2015-11-06
پروتز زیر زانو

پروتز زیر زانو ( پای مصنوعی زیر زانو )

پروتز زیر زانو (پای مصنوعی زیر زانو) برای قطع عضو زیر زانو پروتز زیر زانو: قطع عضو زیر زانو یکی از شایعترین قطع عضوهایی است که […]
2015-11-06
پروتز بالای زانو

پروتز بالای زانو

پروتز بالای زانو پروتز بالای زانو : در یک تعریف کلی، پروتز به اندامهای مصنوعی گفته می شود که جایگزین اعضای از دست رفته ای می […]