2015-11-06
پروتز اندام فوقانی

پروتز اندام فوقانی

پروتز اندام فوقانی پروتز اندام فوقانی. اجزای اصلی پروتزهای اندام فوقانی شامل دستگاه پایانه (TD)، مفاصل درونی، سوکت، تعلیق و سیستم کنترل است. به طور معمول، […]