2021-11-09

قوز کمر(Kyphosis) چیست؟

قوز کمر (کیفوز/Kyphosis) چیست؟​ قوز کمر چیست؟ کیفوز یا قوز کمر یک گرد شدن اغراق‌آمیز و جلویی پشت است. این می تواند در هر سنی رخ […]