2021-12-20
کفش پیاده روی

کفش پیاده روی

کفش پیاده روی: ویژگی ها و تناسبی که باعث حرکت شما می شود کفش پیاده روی ویژگی هایی دارد که کفش های دیگر فاقد آن هستند. […]
2015-11-03
کفش مناسب

کفش مناسب چطور کفش است

اهمیت استفاده از کفش مناسب همه این را شنیده ایم که پا قلب دوم آدم است ، پس خیلی مهمه که کفش مناسب بپوشیم و از […]
2015-10-29
کفش خوب

کفش خوب و راحت

کفش راحت چطور کفشی است؟ و چه ویژگی هایی دارد؟ کفش راحت ضروری است ، زیرا پا قلب دوم انسان است و حفاظت از پا بسیار […]