2016-10-30

کفی طبی سیلیکونی

2016-10-15

کفی طبی

کفی طبی فومی   ساخت کفی با استفاده از ۳نوع فوم که بر اساس مناطق تحت فشار طراحی میشوداین کفی نیز از روی قالب های استاندارد […]
2015-11-01
ساخت کفی با اسکن از پا

طراحی و ساخت کفی طبی اسکنری با اسکن از پا

اسکن کف پا برای ساخت کفش و کفی طبی اسکنری زندگی حرکت است و حرکات وابسته به ایستادن بر روی پاهاست پای هر انسان از چند […]