2022-03-17
کفی طبی پای صاف

کفی طبی پای صاف

صافی کف پا مشکلی است رایج که در بسیاری از موارد باعث کاهش و اختلال در فعالیت های روزمره و ایجاد درد میشود. یکی از راه های کاربردی، آسان و ارزان استفاده از کفی طبی تخصصی است