2015-11-03

ارتباط کمر درد و چاقی

چاقی و کمر درد چاقی و کمر درد :شیوع چاقی رفته رفته در بسیاری از جوامع انسانی در حال افزایش بوده و این مشکل بتدریج بصورت […]
2015-11-03
کمر درد ، درد ستون فقرات

کمر درد چه خصوصیاتی دارد

کمر درد کمر درد دلیل اصلی عدم حضور در محل کار و مراجعه به درمان پزشکی است. می تواند ناراحت کننده و ناتوان کننده باشد. این […]
2015-11-03

کمر درد چه عللی دارد

کمردرد کمردرد یکی از شایعترین بیماری های انسان بوده و تقریباً همه افراد حداقل یکبار در طول زندگی خود دچار کمر درد میشوند. شیوع آن در […]
2015-10-30

راهنماي بیماران پس از عمل دیسک کمر

عمل دیسک کمر Discectomy کمر نوعی عمل دیسک کمر برای رفع دیسک در کمر است. در این جراحی از بریدگی (برش) کوچکتر از Discectomy باز کمر […]