2016-10-24

A.F.O

ارتز مچ پا یا AFO ، تکیه گاهی است که برای کنترل موقعیت و حرکت مچ پا ، جبران ضعف یا اصلاح ناهنجاری ها در نظر گرفته شده است. از AFO می توان برای حمایت از....