2016-09-17
FINGER DYNAMIC SPLINT

FINGER DYNAMIC SPLINT

معرفی: این وسیله بصورت اختصاصی برای هر بیمار طراحی و ساخته می شود.شکل های مختلفی از ان طراحی شده است که همه انها یک هدف را […]