2015-11-06

درد انگشتان پا و زیر پنجه(متاتارسالژی):علت و درمان

درد انگشتان پا(متاتارسالژی) متاتارسالژی با توجه به وجود درد انگشتان پا در زیر انگشتان تشخیص داده می شود. کلمه متاتارسالژی به معنی «درد در ناحیه کف […]