2017-02-14
پروتز پا

ساخت انواع پروتز پای مصنوعی

2016-10-30

لا انگشتی پا

2015-11-01
ساخت کفی با اسکن از پا

طراحی و ساخت کفی طبی اسکنری با اسکن از پا

زندگی حرکت است و حرکات وابسته به ایستادن بر روی پاهاست پای هر انسان از چند قوس تشکیل شده است قوس کف پای هر انسان با […]