2017-02-14
پای مصنوعی

ساخت انواع پروتز پای مصنوعی

پروتز پای مصنوعی پروتز پای مصنوعی وسیله ای است که جایگزین پای قطع شده خواهد شد و به منظور بازگشت درصدی از توانمندی مورد نیاز فعالیت […]