2016-09-17
FINGER DYNAMIC SPLINT

FINGER DYNAMIC SPLINT

این وسیله بصورت اختصاصی برای هر بیمار طراحی و ساخته می شود.شکل های مختلفی از....