انگشت مصنوعی

پروتز انگشت مصنوعی برای دست و پا

از پروتز های انگست مصنوعی برای جایگزینی عضو قطع شده استفاده میشود تا به نوعی زیبایی و کارایی عضو از دست رفته را بازگرداند. بسیاری از افراد به دلیل حوادثی در محیط کار و یا تصادف و… انگشت دست خود را دست میدهند و به پروتز های مصنوعی روی می‌آورند.

بر اثر حوادث مختلف ممکن است فرد انگشت دست یا پای خود از جمله انگشت شست را از دست بدهد. این وضعیت باعث میشود بیمار از نظر روحی و روانی آسیب ببیند.متخصص ارتوپدی فنی با ساخت انگشت مصنوعی به صورت متحرک ، ثابت و هوشمند،‌سعی در رفع این عارضه داشته اند. استفاده از پروتز های مصنوعی انگشت علاوه بر افزایش اعتماد بنفس در انجام کارها باعث زیبایی ظاهری نیز میشود.

در این مقاله شما با انواع، طراحی و ساخت و مواد به کار رفته مانند سیلیکون آشنا میشوید.

و همچنین روش انجام پروتزتوضیح داده  شده است که اطلاعاتی ازناحیه موثروبی تاثیردست به صورت داده برروی سی تی فرستاده میشودوبعدازاینکه این داده ها برروی کامپیوترفرستاده شد بوسیله متخصصین پروتزوزیبایی طراحی میشود.

پیوند انگشت مصنوعی

پیوند انگشت مصنوعی

از دهه های قبل عمل جراحی پیوند انگشت قطع شده در صورتی که انگشت در چند ساعت اول به دست جراح برسد انجام میشده است.

در مواردی که مدت ها از قطع انگشت گذشته باشد برای انگشتان بسیار مهم مانند شست دست گاهی عمل جراحی پیوند انگشت انجام می شود. در این جراحی انگشتی از پای فرد قطع شده و به دست وی پیوند زده می شود.

در هیچ کدام از این دو عمل بخصوص در عمل دوم شکل انگشت پیوندی مانند انگشتان دیگر نخواهد بود. این اعمال جراحی بیشتر از آنکه برای زیبایی دست انجام شود به جهت بهبود عملکرد دست صورت می گیرند.

ایجاد یک انگشت جدید با انتقال تک تک عناصر آناتومیکی که در انگشت قرار دارد هم یا غیر ممکن است و یا اگر بتوان استخوان و پوستی را به محل جدید منتقل کرد شکل زیبایی نخواهد داشت

پوشاندن نقص عضوافرادبوسیله قراردادن پروتزانجام میشودباانجام این جراحی میتوان باعث بهبودروان فردمخصوصا دراولین روزهای ازدست رفتن دست وانگشتان شویم.

بااستفاده از روش های قدیمی جراحی پروتز،بیماربایدبامراجعات متعدد به کلینیک برای سنجش وتناسب پروتزاین جراحی راانجام دهد.

ورودی اصلی شامل عضوی است که قطع شده وازطریق داده های  سی تی یا(تاموگرافی بوسیله کامپیوتر)که  از هردو ناحیه تاثیرگذاروبی تاثیرانگشتتان دریافت شده است انجام میشود.این داده ها برروی اینترنت فرستاده میشودوپروتزها بصورت بصری برروی کامپیوتر طراحی وساخته میشوند ومحصول نهایی سپس برای بیماران استفاده میشود.

یک موردمطالعه برروی بیماری که درانگشت انگشتری ومفصل اینترپالنجیل interphalangeal نشان میدهندکه روش پیشنهادی میتواند باعث بهبود انگشت بیماران وحضورآنها درجامعه باظاهرمناسب شود. دست وانگشت مصنوعی جایگزین مناسبی برای عضوازدست رفته وقطع شده هستند.

بیماران توصیه ها وراه حلهای لازم را ازپزشک مخصوصا جراحان عروقی برای جراحی پروتزهای خاص دریافت میکنندوبعدازآن توسط متخصصان جراحی زیبایی وپروتز این محصول برروی عضوآسیب دیده بیمارقرارمیگیرد.

متخصصان زیبایی پروتز

متخصصان زیبایی پروتز با مهارت خاصی که دارند میتوانند  انگشت مصنوعی رابه صورت سفارشی طراحی کنند.دربیشترموارد درمرحله اول ، برای بیمارانی که دچارشلی انگشت هستند بوسیله گچ ساخته میشود.

ازویژگیهای این پروتزها وزن سبک ،قدرت بالا،است که به صورت سفارشی برای بیماران ساخته میشود.موادی مانندکربن فیبر،تیتانیوم وکولار Kevlar®برای ایجاد استقامت وانعطاف انگشت مصنوعی دست و پا جدید وسبک تر استفاده میشود.

اغلب درساخت پروتزها  برای برخورداری ازکنترل واستحکام بیشتراز الکتریسیته استفاده میشود.

قطع عضوباعث ازبین رفتن ظاهرفیزیکی فردوآسیب ها ی اجتماعی واقتصادی درفردمیشود.این عارضه باعث بروزافسردگی ،اضطراب ، کاهش اعتباراجتماعی درجامعه میشود.

قطع وازبین رفتن یکی ازانگشتان ودیگر عضوهای بدن میتواندبراثر:

انگشت مصنوعی

جنگ،کارصنعتی ،تصادف با وسیله نقلیه ،اتفاقات درمنزل ایجاد شودواین نقص عضوباعث تاثیرروانی درفردبراثرعدم تناسب ظاهرفردایجاد میشود.

گزارشات حاکی ازاین است که افرادی که دچارنقص عضوهستندازاین عارضه احساس خجالت میکنندوباتوجه به گفته های یک خانم دچارنقص عضو “چگونه میتوانم با بروزچنین عارضه ایی آرامش داشته باشم وخجالت نکشم حتی زمانیکه درمنزل خودهستم.” تعدادی دیگرازبیمارانی هم که دچارنقص عضوهستندانگشت ودست قطع شده خودرادرجیب خود پنهان میکنند.

اهمیت انگشت مصنوعی:

به همین دلائل بسیارواضح است که جراحی پروتززیبایی بسیارمهم است. یکی دیگر ازعضوهایی که علاوه برصورت برظاهرفردتاثیرزیادی دارد دست است.گذشته ازمزایایی که این محصولات  زیبایی برای بیماران دارد قراردادن  انگشت مصنوعی برای تعدادی ازآنها نتیجه بخش نیست وآنها بدون استفاده از این محصول راحت ترهستندهمچنین دسترسی به جراح برای انجام جراحی پروتز انگشت درکشورهای پیشرفته برای خیلی ازبیماران بسیارکم وحتی صفراست.

این مقاله درمورد محدودیت هایی که حضوربیمار دراجتماع دارد توضیح داده خواهد شدوبااستفاده ازجراحی پروتزمیتوان این مشکلات را حل کرد.

با جراحی پروتز انگشت ودست فرد میتواند فقدان خودراازبین ببرد وبه راحتی دراجتماع حضورداشته باشد.همچنین میتواندباعث بهبود روان فرد درمراحل اولیه قطع شدن عضو شود.

پروتز انگشت برای افرادی که دارای این سطوح قطع عضو می باشند قابل استفاده می باشد

۱-بند اول انگشت یا انگشتان

۲- بند اول و دوم انگشت یا انگشتان

برای افرادی که انگشت در آن ها از انتها قطع شده است تعلیق پروتز یا بواسطه استفاده از چسب و یا به وسیله ایجاد فشار خلأ ناشی از حفره خالی موجود در پروتز صورت می گیرد.

پروتزهای سفارشی انگشت بوسیله روش های قدیمی که ازسیلیکون استفاده میشدساخته میشودودرجراحی های خاص وسفارشی ازاین روش پیروی میکنند.

درابتدابرای بیماران که انگشت ودستشان ازدست رفته است فقط یک روکش یا استوانه ایجاد میشود وبعدازآن انگشت ودستشان به شکل وحالت طبیعی انگشت قطع شده طراحی شدوازموم های زائد وبرگشت ناپذیرهیدوکلوئیدبرای درست کردن قالب استفاده میشود.

روکش واستوانه ای که طراحی میشود ازنظر میزان اندازه وگنجایش  ارزیابی میشودوسپس توسط مواد سیلیکون پرمیشدورنگ این پروتزیکی ازمهمترین ویژگیهایی است که باید مورد توجه قرارگیردامروزه محققین توانسته اندپروتزهایی متناسب بارنگ پوست بیمارطراحی کنندبرای متناسب کردن رنگ پوست فرد باپروتز تعدادی پیگمنت های ساختگی پوست که موادآنها متفاوت هستند وشبیه به رنگ پوست هرفرداست درپروتزها قرارداده میشود.

هدف:

هدف اولیه پروتزها از جمله  انگشت مصنوعی این است که بیماران ازتاثیراین  محصول درزندگی روزانه آگاه شوندومیتواند به بیمارکمک کند تابه راحتی عضوقطع شده خود را آشکارکنند وازاین نقص خجالت نکشند علاوه براین ممکن است بیمارانی بخواهند ازپروتزهای فوری که موجوداست و باویژگیهای ساختاری انگشت ودست فرد تناسب ندارداستفاده کنند.

بوسیله طراحی این محصولات  با کامپیوتروروش های مدرن میزان مراجعات بیماربه کلینیک ومعاینات متعدد کاهش می یابد درحالیکه این پروتزمتناسب باویژگیهای بیمار وبسیارسریع ساخته میشوودراختیاربیمار قرارمیگیرد.

مراحل ساخت

پس از اینکه انگشت دست یا پا به دلیل آسیب دیدگی، سرمازدگی، تصادف یا قطع عضو از بین برود، کارهای کوچکی مثل تایپ کردن یا ساز زدن که فرد آنها را کم اهمیت می دانست، به مشکلات اصلی برای داشتن یک زندگی عادی تبدیل می شوند.

جایگزین کردن انگشت مصنوعی به جای انگشتان دست و پای قطع شده باعث می شود که فرد بار دیگر فعالیت های روزمره خود را از سربگیرد. استفاده از حس لامسه به شکل غیرمنفعل از قبیل تایپ کردن، در دست گرفتن، پر کردن فضای خالی در دستکش ،تعادل جسمانی و زیبایی و تقارن متناسب دست و پا از طریق پروتز انگشت دست و پا امکان پذیر می شود

مشکلات قطع عضو(انگشت)

علت قطع انگشت دست  معمولا  بر اثر حوادثی در خانه یا محل کار است.وظایفی مثل بستن بند کفش، نگه داشتن کاغذ برای برش با قیچی و باز کردن در بطری پس از قطع انگشت دست به دشواری صورت می گیرد. پروتز سعی دارد ظاهر و کارایی دست را پس از قطع انگشت بهبود ببخشد.

اهمیت پروتز انگشت دست برای زیبایی

پروتز انگشت دست بیشتر برای زیبایی انجام می شود. قطع انگشت با کاهش عزت نفس، منزوی شدن، ناراحتی و افسردگی مرتبط است و افراد قطع عضو اغلب وقتی برای اولین بار با انگشت مصنوعی خود مواجه می شوند، واکنشی منفی دارند.

پروتزهای انگشت دست سیلیکونی جوری ساخته می شوند تا با رنگ پوست، ناخن، مو و حفره های انگشت دیگر انطباق داشته باشند و ظاهری طبیعی داشته باشد.

پروتز زیبایی انگشت دست غیر فعال هستند-به خودی خود حرکت نمی کنند- اما طول انگشت قطع شده را دارند و باعث می شود که انگشت شست بتواند با انگشت پروتزی به خوبی حرکت کند.دستی که انگشت آن قطع شده و انگشت مصنوعی به جای آن قرار گرفته می تواند برای کارهایی که با دو دست باید انجام داد، مثل دوچرخه سواری یا بستن بندهای کفش به دست سالم کمک کند.فعالیت هایی مثل تایپ کردن همچنین به دلیل نبود حس در انگشت پروتزی با دشواری انجام می شود.

مزیت های انگشت مصنوعی

استفاده از انگشت پروتزی مفید است، زیرا طول انگشت از دست رفته را ترمیم می کند، کارایی دست را مخصوصا در هنگام استفاده از صفحه کلید یا ماشین های اداری بهبود می بخشد.

استفاده از انگشت پروتزی باعث می شود که بهتر بتوان اشیا را در دست گرفت به طوری که اشیا از دست به زمین نیفتند. پروتزهای رایج هم رنگ انگشتان طبیعی هستند و تا حد امکان تلاش شده طبیعی به نظر برسد.

این پروتز ها  به وسیله مکش روی بدن قرار میگیرند و میتوان ناخن های اکریلیک را به آنها اضافه کرد.

از دست دادن انگشت دست تاثیر شدیدی بر افراد می گذارد و نوازنده ها نیز از این قاعده مسثنی نیستند. گاهی اوقات پروتز انگشت به شکل مخصوصی ساخته می شوند تا نوازنده با استفاده از آن بتواند نواختن ساز را از سربگیرد.

اغلب افرادی که انگشت قطع شده دارند باید در مورد نحوه سازگاری  با انگشت پروتزی جدید نرمال خود آموزش ببینند و برای استفاده از آن ترغیب شوند.

در این کلینیک ما آماده کمک رسانی هستیم. ما پروتزهایی را طراحی می کنیم که با سبک زندگی ونیازهای شما انطباق داشته باشند. هدف ما این است که به شما کمک کنیم فعالیت های روزمره  خود را از سربگیرید و نسبت به ظاهر خود اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند. در صورتی که در مورد دست یا انگشت  مصنوعی سوالی دارید، لطفا با ما تماس بگیرید و تا به سوالات شما جواب بدهیم.

از نمونه فعالیت ها یا کارکردهایی که می توان با انگشت دست یا پای پروتزی انجام داد می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:

از انگشت دست مصنوعی می توان برای تایپ کردن، استفاده از گوشی یا موبایل، نواختن ساز (گیتار یا پیانو) و انجام فعالیت های روزمره ای که با انگشتان دست صورت می گیرند، استفاده کرد.

انگشت پای مصنوعی به ثبات و تعادل فیزیکی فرد کمک می کند.

قطع عضو جزئی  با دستگاه های پروتزی که شامل پرکننده های ساده پا  داخل کفش برای قطع انگشت پا ، تا پروتزهای سیلیکونی غالب دار که دارای پایه های قوسی تراز و پاشنه های الیاف کربن است می باشند.انطباق راحت، کنترل نیروهای تحمل کنده وزن و سازگاری با نیازهای هر فرد مهم ترین ویژگی های این نوع پروتز هستند.

در بعضی از موارد خرید کفش های نسبتا بزرگ یا با ارتفاع بیشتر ضروری است تا حمایت  از قوس یا پروتز مورد نیاز  امکان پذیر شود.برای افراد مبتلا به دیابت، یک جفت کفش محافظ و راحت با تخت کفش و قسمت بالایی نرم برای محافظت از پا در برابر هر نوع آسیب بیشتر مهم است.

پروتز انگشت مصنوعی پای سیلیکونی

پروتز انگشت پای سیلیکونی مزایای کارکردی زیادی دارند  و ترمیم پلاستیکی و بصری فنوتیپ را امکان پذیر می کند. همچنین، با وجود انگشت پای سیلیکونی می توان هر نوع کفشی  را پوشید.

انگشت پای سیلیکونی الگوی قدم برداشتن را هماهنگ می کند  و در حرکت هماهنگ دو طرفه ای فیزیولوژیک پا مشارکت دارد.ثابت کردن پروتز در باقی مانده اندام قطع شدهبا چسبندگی سطحی و تناسب کامل لبه ها تضمین می شود.

طراحی

طراحی قابل تنظیم سوکت امکان انطباق ، امکان توزیع فشار و فشردگی باقی مانده اندام قطع شدهرا فراهم می کند.به دلیل طراحی سوکت با دیواره باریک، بیماران می توانند کفش های معمولی غیرارتوپدی بپوشند. پروتزهای سیلیکونی استاندارد هستند و به خوبی  متناسب می شوند. این محصولات را به آسانی می توان تمیز و بهداشتی کرد.

آنها را می توان با آب و صابون شست و شو داد. در صورتی که این پروتزها خاکی شوند، می توان با جوشاندن آنها را تمیز کرد.برای ساخت پروتزآزمایشی، اتو باک نیاز به یک به یک نگاتیو پلاستر نیاز به یک باقی مانده اندام قطع شده و یک گچ موافق (پلاستر پازیتیو) بسمت مقابل دارد.علاوه براین، برای ساخت انگشت مصنوعی پا باید چهار عکس از دو پا با جهات مختلف گرفت.

ساخت

انگشت پای مصنوعی آزمایشگاهی در کارگاه نیز ساخته می شود. این محصول  تقریبا  به مدت ۴ هفته توسط بیمار آزمایش می شود. در طول این زمان، در صورت نیاز متخصص می تواند پروتز را تنظیم کند.برای طراحی رنگ انگشت مصنوعی به اطلاعات مرتبط با رنگ پوست بیمار نیاز است.

برگه تعیین رنگ یا کیت تعیین رنگ به مشخص کردن رنگ کمک می کنند.پس از دریافت گچ، پروتز آزمایشی و تعیین رنگ، محصول نهایی ساخته می شود. انگشت مصنوعی سیلیکونی نهایی برای متخصص پروتز ارسال می شود.

بدون پروتز

برخی از افراد تصمیم می گیرند از پروتز استفاده نکنند و ما به این تصمیم احترام می گذاریم. در حالی که ممکن است یک گزینه مقرون به صرفه باشد ، مهم است که پتانسیل استفاده بیش از حد از صدا را در نظر بگیرید ، که به طور قابل توجهی خطر ایجاد مشکل در تقارن بدن ، تنظیم و حالت بدن را افزایش می دهد. مهم است که قبل از انتخاب این گزینه با یک متخصص پروتز اندام فوقانی مشورت کنید.

نتیجه گیری

همانطور که در مقاله مطالعه کردید علت اصلی قطع انگشت، صدماتی است که  در محیط کاری و یا خانه رخ میدهد. این آسیب ها ممکن است منجر به قطع مفصل یا بند انگشت دست و پا شود.جهت درمان وساخت پروتز انگشت لازم است که فرد حداقل دو بار به این مرکز مراجعه نماید.

در مراجعه اول اندازه گیری های لازم به عمل آمده، رنگ پوست فرد ساخته می شود و قالبگیری انگشت یا انگشتان سالم و آسیب دیده فرد انجام می شود. پس از طراحی و ساخت پروتز در مراجعه دوم پس از آموزش نحوه استفاده از پروتز، رنگ آمیزی نهایی به منظور مشخص نمودن جزییاتی چون ناحیه مفاصل و دور ناخن ها انجام می گیرد. جنس پروتز از سیلیکون که ماده ای انعطاف پذیر و مقاوم در برابر سرما، گرما و شستشو می باشد است و جنس ناخن آن اکریلیک بوده که از لحاظ سختی به ناخن طبیعی شباهت بسیار دارد.

انگشت مصنوعی دست

از دست دادن جزئی دست حدود 90 درصد از تمام قطع عضوهای فوقانی را شامل می شود و ممکن است شامل از دست دادن یک یا چند رقم باشد. پروتزهای این سطح از عدم وجود اندام در طول تاریخ طرح های ساده ای بوده اند که از حرکات انگشت شست یا انگشتان باقی مانده شخص برای گرفتن روی سکوی مصنوعی ثابت استفاده می کنند. با این حال ، مجموعه ای از پیشرفت های تکنولوژیکی اخیر منجر به توسعه اجزای کوچکتر و قوی تر شده است که به طور پیوسته طراحی های با قدرت بدن و نیروی الکتریکی را بهبود می بخشد.

ساخت پروتز انگشت مصنوعی دست و پا

موسسه ارتوپدی فنی توان طب

یکی از خدمات ویژه ای که در موسسه ارتوپدی فنی توان طب انجام می شود ساخت پروتز های زیبایی در انواع مختلف میباشد که یکی از آنها، پروتز زیبایی انگشت می باشد.

این مرکز با بهره گیری از تکنیک های جدید و سیستم های اسکن سه بعدی به قالبگیری و طراحی پروتز های زیبایی کاملا مطابق با چهره و اندام های بیمار می پردازد.

آدرس مطب

تهران، اسلامشهر، نبش خیابان مهدیه، مجتمع گلستان، طبقه 3، واحد 506
تلفن : 56140745 – 56111339 (021)

مراجعین عزیز بعد از ظهرها از ساعت 16:00 الی 20:00 به کلینیک مراجعه نمایند