2022-06-04

دست مصنوعی

ساخت انواع پروتز دست مصنوعی دست مصنوعی نوعی پروتز است که متخصصین ارتز و پروتز طی فرآیندی دقیق و کارشناسی شده آن را میسازند و در اختیار […]
2019-08-10
دست مصنوعی

ساخت دست مصنوعی با کنترل از طریق ذهن

صبح روز شنبه ژوئیه 2019 ، ملیسا لوومیس زودتر از خواب بیدار شد تا سگهایش را بیرون ببرد.او ایستاده بود ، و با تلفن خود در حال صحبت بود که ناگهان صدای مهیب وحشتناکی را شنید.دو سگ به یک...
2015-11-06
انگشت مصنوعی

پروتز انگشت مصنوعی برای دست و پا

پروتز انگشت مصنوعی برای دست و پا اسنفاده از انگشت مصنوعی :  بر اثر حوادث مختلف ممکن است فرد انگشت دست یا پای خود از جمله […]
2015-11-06
پروتز اندام فوقانی

پروتز اندام فوقانی

پروتز اندام فوقانی پروتز اندام فوقانی. اجزای اصلی پروتزهای اندام فوقانی شامل دستگاه پایانه (TD)، مفاصل درونی، سوکت، تعلیق و سیستم کنترل است. به طور معمول، […]