2014-05-09

اسکولیوز

انحراف ستون فقرات به اطراف اسکولیوز نامیده می شود که بر اساس ...

2014-05-08

کایفوز

به انحنا بیش از اندازه مهره های پشتی کایفوز یا قوز گفته می شود. همانطور که در تصویر می بینید ستون فقرات ...

2014-05-07

زخم پای دیابتی چیست

در 15 درصد از افراد دیابتی زخم های پا ایجاد می شود که با وجود زخم دیابتی ریسک قطع عضو می تواند ...