2016-09-17
ثابت کننده انگشت

Short Finger Splint

این وسیله که به اسپلینت استاتیک انگشتان معروف است از جنس ترمو پلاستیک ساخته می شود.یک وسیله...