2015-10-29
کفش طبی

درمان بیماری پا با کفش طبی

درمان بیماری پا با کفش طبی (ارتز اندام تحتانی) امروزه میشود با کمک کفش های طبی و کفی های طبی بسیاری از بیماری های پا را […]