2021-08-22
پا مصنوعی

قطع عضو یا آمپوتاسیون

قطع عضو یا آمپوتاسیون چیست و چه عللی دارد؟ قطع عضو عبارت است از از دست دادن یا برداشتن قسمتی از بدن مانند انگشت ، انگشت […]