2015-11-06

پروتز زیر زانو ( پای مصنوعی زیر زانو )

  پروتز زیر زانو قطع عضو زیر زانو یکی از شایعترین قطع عضوهایی است که اتفاق می افتد. بیشترین دلیل این قطع عضو در کشورهای پیشرفته بیماری […]