2022-05-30
کفش طبی تابستانی

کفش طبی تابستانی

کفش طبی تابستانه میتواند جایگزین کفش طبی معمولی در هوای گرم باشد و در عین حال خواص طبی خود را حفظ کند.