2022-02-24

پا و کفش کودکان

پا و کفش کودکان پا و کفش کودکان. پا ساختار پیچیده ای از 26 استخوان و 35 مفصل است که در کنار هم نگه داشته شده […]