2021-04-18

چرا شانه درد دارم؟

چرا شانه ام درد میگیرید ؟ شانه دامنه حرکتی گسترده و همه کاره دارد. زمانی که مشکلی با شانه شما روبرو شود ، توانایی حرکت آزاد […]
2016-10-30
شانه بند

ساپورت شانه

نحوه عملکرد : اندام فوقاني شامل نواحي بازو ، آرنج ، ساعد ، مچ دست و انگشتان ميباشد . اين اعضاء توسط مفصل شانه به ستون فقرات مرتبط ميگردند